รายชื่อบริษัทที่จัดตั้งขึ้น วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2548