หมวดธุรกิจ U: กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคี สมาชิก