หมวดธุรกิจ T: กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน