หมวดธุรกิจ E: การจัดหาน้ำการจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสอุตสาหกรรม ชื่องาน