รายชื่อบริษัทตามรหัสอุตสาหกรรม 35202 - การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก