หมวดธุรกิจ A: เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

รหัสอุตสาหกรรม ชื่องาน